Menu

Nájemní řád

 

Nájemní řád půjčovny 4TC Prague s.r.o.

(sesterská firma firmy TECHNICORP ESHOP s.r.o.)

 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Nájemní řád společnosti 4TC Prague s.r.o. , se sídlem Praha 11 - Chodov, Radimovická 1774/13, PSČ 14900, identifikační číslo: 06150471, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Praze Městský soud, oddíl C, vložka 2077078 (dále jen "Pronajímatel") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě nájemní smlouvy uzavírané mezi pronajímatelem a jinou fyzickou osobou ("Nájemcem").

1.2 Nájemní řád se vztahuje na úpravu práv a povinností mezi pronajímatelem a nájemcem (dále společně "smluvní strany") při pronájmu předmětu nájmu pronajímatelem nájemci na základě nájemní smlouvy (dále "smlouva") dle§ 2316 a násl. zákonač.89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

1.3 Nájemní řád je nedílnou součástí smlouvy.

1.4 Odchylná ujednání ve smlouvě o nájmu mají přednost před zněním nájemního řádu.

2 NÁJEMNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1 Sazba a výše nájemného a způsob jeho úhrady je stanovena ve smlouvě. Vrátí-li nájemce předmět nájmu opotřebený nad míru přiměřenou, má pronajímatel nárok účtovat nájemci nadměrné opotřebení.

2.2 Nájemce platí nájemné po celou dobu užívání předmětu nájmu až do doby ukončení nájmu. Nájem je ukončen, pokud nájemce vrátí kompletní a nepoškozený předmět nájmu, nebo oznámí pronajímateli důvod, proč nemůže předmět nájmu užívat a zároveň podpisem potvrdí škodní protokol a odsouhlasí způsobenou škodu. Za tyto důvody se považuje především poškození, zničení předmětu nájmu, ztrátu či odcizení předmětu nájmu; stejně tak platí nájemné, dokud je v prodlení s vrácením předmětu nájmu. V případě odcizení předmětu nájmu je nájemce povinen doložit odcizení pronajímateli protokolem vydaným Policií ČR.

2.3 Nájemce zaplatí nájemné po skončení nájmu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného pronajímatelem. Je-li však nájem ujednán na dobu delší než jeden měsíc, platí se nájemné měsíčně pozadu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného pronajímatelem, a to, není-li určeno jinak, do 14-ti dnů od vystavení daňového dokladu, v hotovosti nebo bezhotovostně.

2.4 Pronajímatel má právo požadovat předložení 2 platných dokladů totožnosti nájemce. Bez jejich předložení má pronajímatel právo odmítnout uskutečnit jakékoli právní jednání.

2.5 V případě prodlení s placením nájemného má pronajímatel právo požadovat úrok z prodlení ve výši 15 % z dlužné částky.

2.6 V případě, že nájemce bude po splatnosti s úhradou dlužné částky na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného pronajímatelem o více než 30 dní, je pronajímatel oprávněn zkrátit splatnost všech následujících faktur nájemce (a to i již vystavených) na 3 dny. V případě již vystavených faktur tak pronajímatel učiní písemným sdělením odeslaným nájemci.

3 KAUCE

3.1 Bylo-li tak sjednáno ve smlouvě, nájemce zaplatí pronajímateli kauci (peněžitou jistotu), a to nejpozději při uzavření smlouvy, a to ve výši ve smlouvě sjednané. Kauce se považuje za sjednanou, je-li ve smlouvě uvedena její výše.

3.2 Kauce zajišťuje zaplacení budoucího nájemného a splnění jiných povinností nájemce vyplývajících z nájmu.

3.3 Při skončení nájmu pronajímatel vrátí kauci nájemci, nebo může být kauce započtena proti úhradě nájemného, náhradě případného poškození, zničení, ztrátě či odcizení předmětu nájmu, úhradě poplatků z prodlení a jakýchkoliv dalších závazků nájemce vůči pronajímateli. Kauce může být využita k úhradě pohledávky vůči nájemci z jiné obchodní činnosti (servis, nebo další divize). Nájemce nemá právo na úroky z kauce.

4 DOBA A SKONČENÍ NÁJMU

4.1 Nájem předmětu nájmu je ujednán na dobu určitou, uvedenou ve smlouvě. Nájem je ukončen vrácením předmětu nájmu, nebo podpisem škodního protokolu a odsouhlasením způsobené škody.

4.2 Při skončení nájmu odevzdá nájemce pronajímateli předmět nájmu včetně jeho obalu, příslušenství a veškerých dalších převzatých částí na adrese provozovny pronajímatele uvedené ve smlouvě, nebo pronajímatelem pověřené osobě přímo na stavbě a to v původním stavu, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení pří řádném užívání a zbavený nečistot vzniklých při používání předmětu nájmu. V případě vrácení znečištěného předmětu nájmu má pronajímatel právo požadovat po nájemci zaplacení poplatku ve výši nákladů potřebných k renovaci a paušálního poplatku odpovídajícímu 15-ti dennímu nájmu.

4.3 Nájemce má právo nájem kdykoliv ukončit. Výpovědní doba je třídenní. V případě, že nájemce vyžaduje ukončení nájmu dříve s odvozem, má pronajímatel právo účtovat poplatek ve výši 500Kč bez DPH za každého pracovníka pronajímatele za každou započatou hodinu, kterou musí pronajímatel a jeho pracovníci vynaložit na odvoz předmětu nájmu včetně doby strávené na cestě k předmětu nájmu.

4.4 Porušuje-li smluvní strana zvlášť závažným způsobem své povinnosti a tím působí újmu druhé smluvní straně, má dotčená smluvní strana právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.

4.5 Užívá-li nájemce předmět nájmu takovým způsobem, že se opotřebovává nad míru přiměřenou okolnostem nebo že hrozí zničení či poškození předmětu nájmu, vyzve ho pronajímatel, aby předmět nájmu užíval řádně, dá mu přiměřenou lhůtu k nápravě a upozorní jej na možné následky neuposlechnutí výzvy. Neuposlechne-li nájemce výzvy, má pronajímatel právo nájem vypovědět bez výpovědní doby. Hrozí-li však v případě uvedeném v první větě naléhavě vážné nebezpečí z prodlení, má pronajímatel právo nájem vypovědět bez výpovědní doby, aniž nájemce vyzval k nápravě.

4.6 V případě že nájemce neumožní vrácení předmětu nájmu z technických či jiných důvodů v předem domluveném termínu nebo v pracovní době pronajímatele, má pronajímatel právo účtovat nájemci pohotovostní poplatek ve výši 500Kč bez DPH za každého pracovníka pronajímatele za každou započatou hodinu, kterou musí pronajímatel a jeho pracovníci vynaložit k vrácení předmětu nájmu. Tento poplatek bude použit na uhrazení nákladů s tím spojených.

4.7 Pronajímatel má právo kdykoliv vypovědět smlouvu bez výpovědní doby, nezaplatí-li nájemce nájemné ve lhůtě splatnosti nebo jinak poruší ustanovení nájemního řádu.

4.8 Pronajímatel má právo vypovědět smlouvu z důvodu změny vlastníka předmětu nájmu. Výpovědní doba v tomto případě činí jeden měsíc.

5 PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

5.1 Pronajímatel přenechává předmět nájmu nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému.

5.2 Pronajímatel bude udržovat předmět nájmu v takovém stavu, aby mohl sloužit tomu užívání, pro které je pronajímán.

5.3 Pronajímatel zajistí nájemci nerušené užívání předmětu nájmu po dobu nájmu.

5.4 Pronajímatel neodpovídá za vadu, o které v době uzavření smlouvy smluvní strany věděly a která nebrání užívání předmětu nájmu.

5.5 Povinnost k náhradě škody způsobené pronajímatelem nájemci v souvislosti s nájmem se omezuje tak, že skutečná škoda se nahrazuje pouze do částky odpovídající nájemnému, přičemž nelze požadovat náhradu skutečné škody spočívající v uhrazených i neuhrazených sankcích, které je nájemce povinen hradit třetí osobě. Ušlý zisk se nenahrazuje a to ani v obvyklé výši ani ve výši skutečně prokázané.

5.6 Na základě snížené důvěryhodnosti zákazníka (např. zjištění exekuce), si pronajímatel vyhrazuje právo navýšit kauci nebo vypovědět nájemní smlouvu bez výpovědní lhůty.

5.7 Pronajímatel má právo na základě svého uvážení odmítnout poskytnutí služby v případě, že vyhodnotil, že by mohl být poskytnutím služby ohrožen jeho majetek.

5.8 Pronajímatel má právo nájem kdykoliv vypovědět. Výpovědní doba je desetidenní.

5.9 V případě, že nájemce předmět nájmu nevrátí do 10-ti dní od odeslání "Výzvy k vrácení předmětu nájmu", má pronajímatel právo po nájemci požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 100 násobku denního nájemného za každý započatý den prodlení se splněním předmětné povinnosti.

5.10 Pronajímatel předá nájemci veškerou dokumentaci, potřebnou k užívání předmětu nájmu (např. Technický list nebo platnou Revizi).

6 PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE

6.1 Nájemce je povinen užívat předmět nájmu k ujednanému účelu; nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a platit nájemné.

6.2 Nájemce nahradí pronajímateli poškození, odcizení, ztrátu nebo zničení předmětu nájmu. Nájemce je odpovědný za škodu zjištěnou při vracení stroje i za poškození zjištěné následně při kontrole vráceného předmětu nájmu bez zbytečného odkladu.

6.3 Bez předchozího souhlasu pronajímatele nemůže nájemce zřídit třetí osobě k předmětu nájmu užívací právo (podnájem). Zřídí-li nájemce třetí osobě užívací právo k předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele, považuje se to za hrubé porušení nájemcových povinností způsobující pronajímateli vážnější újmu. Umožní-li nájemce užívat předmět nájmu třetí osobě, odpovídá pronajímateli za jednání této osoby stejně, jako kdyby předmět nájmu užíval sám. V případě porušení této povinnosti má pronajímatel právo po nájemci požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 25 % z pořizovací ceny předmětu nájmu.

6.4 Bez předchozího souhlasu pronajímatele nemůže nájemce provést změnu předmětu nájmu. Provede-li nájemce změnu předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele, jedná se o vážné porušení nájemní smlouvy. Nájemce musí neprodleně uvést předmět nájmu do původního stavu. Pronajímatel má právo v takovém případě účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 25 % z pořizovací ceny předmětu nájmu. Neuvede-li nájemce předmět nájmu do původního stavu, může pronajímatel nájem vypovědět bez výpovědní doby a účtovat nájemci náklady vzniklé uvedením předmětu nájmu do původního stavu.

6.5 Nájemce se zavazuje:

- seznámit se před prvním použitím s provozními podmínkami a návodem k obsluze předmětu nájmu, v případě neporozumění výkladu si vyžádat informace od pronajímatele

- přísně dbát pokynů a doporučení výrobce předmětu nájmu a pronajímatele

- předmět nájmu užívat dle návodu k obsluze a pokynů přiměřeně jeho povaze a chránit jej před poškozením, ztrátou či zničením

- svěřit obsluhu předmětu nájmu, u kterého je třeba zvláštní povolení, přezkoušení či osvědčení pouze osobám způsobilým, zaškoleným a oprávněným

- provádět na vlastní náklady běžnou údržbu i mazání předmětu nájmu dle doporučení výrobce či pronajímatele předmětu nájmu

- bez zbytečného odkladu k žádosti pronajímatele umožnit jeho pracovníkům přístup k předmětu nájmu za účelem provedení kontroly předmětu nájmu, případně provedení servisní prohlídky nebo opravy

- oznámit pronajímateli poškození, odcizení, ztrátu či zničení předmětu nájmu ihned poté, co se tak stane a v případě porušení této povinnosti má pronajímatel právo po nájemci požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 100 násobku denního nájemného za každý i jen započatý den prodlení se splněním předmětné povinnosti; stejnou smluvní pokutu má pronajímatel právo po nájemci požadovat v případě, že pronajímatel nebude schopen opakovaně (více než dvakrát v průběhu více než dvou dní) zastihnout nájemce na kontaktech uvedených v databázi pronajímatele (adresa, telefon, e-mail) a současně se předmět nájmu nenachází na místě dodání nebo nájemce neumožňuje pronajímateli přístup k němu

- při práci a užívání předmětu nájmu dbát na zásady ochrany, bezpečnosti zdraví a životního prostředí.

6.6 V případě, že nájemce předmět nájmu včas nevrátí, souhlasí s tím, že pronajímatel je oprávněn předmět nájmu na náklady nájemce převzít v místě, kde se nachází.

6.7 Nájemce uvede do smlouvy stanoviště (místo) nasazení předmětu nájmu. Přemisťování předmětu je povoleno pouze po oznámení pronajímateli. Přemístění předmětu nájmu mimo území České republiky je možné pouze s písemným předchozím souhlasem pronajímatele. Při porušení tohoto ustanovení bude toto považováno za odcizení a bude přivolána Policie České republiky, popřípadě jiné bezpečnostní složky. Veškeré výjezdy a úkony spojené se zajištěním předmětu nájmu hradí nájemce v plné výši.

6.8 Nájemce uvede do smlouvy jméno a komunikační spojení na svého odpovědného pracovníka, který je pověřen dozorem nad předmětem nájmu. Tento pracovník vždy zná současný technický stav předmětu nájmu, přesné místo nasazení, včetně komunikačního spojení s obsluhou a tyto informace na požádání sdělí pronajímateli.

6.9 Nájemci není povoleno přetěžovat předmět nájmu nad rozsah povolených technických parametrů a upravovat jeho exteriér nebo interiér. V případě nedodržení těchto zákazů nájemce hradí náklady na opravu předmětu nájmu a jeho uvedení do původního stavu v plné výši.

7 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

7.1 Ustanovení tohoto článku nájemního řádu se použijí na smlouvy, které pronajímatel uzavírá s nájemcem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku (dále „spotřebitelské smlouvy") a na závazky z nich.

7.2 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena osobně, podepsáním předávacího protokolu.

7.3 Nájemce prohlašuje že veškerá sdělení pronajímatele vůči nájemci byla učiněna jasně a srozumitelně a to v jazyce ve kterém je uzavřena smlouva.

7.4 Pronajímatel se zavazuje činit veškerá budoucí sdělení vůči nájemci jasným a srozumitelným způsobem a to v jazyce; ve kterém je uzavřena smlouva.

7.5 Pronajímatel tímto informuje nájemce že subjektem mimosoudního řešení je Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto subjektu je www.coi.cz .

8 SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

8.1 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, jakákoliv právní jednání podle smlouvy musí mít písemnou formu. Nestanoví-li smlouva jinak, je písemná forma právních jednání podle smlouvy zachována i tehdy, je-li učiněna pomocí elektronické pošty.

8.2 Sjednanou smluvní pokutou není dotčeno právo pronajímatele na náhradu újmy, a to v celém jejím rozsahu.

8.3 Otázky neupravené ve smlouvě se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

8.4 Veškeré spory, které by mohly mezi smluvními stranami vzniknout; budou řešeny především smírnou cestou. Pokud se tyto spory nepodaří vyřešit smírnou cestou i přes vynaložení veškerého úsilí na obou stranách budou rozhodnuty s konečnou platností příslušným soudem České republiky v Praze. Sjednává se výlučná pravomoc soudů České republiky k řízení o sporech podle smlouvy. Výlohy smluvních stran budou hrazeny tou spornou stranou, která ve sporu podlehne.

V Praze dne 12.12.2021

Klikněte si pro slevu

                                   ▼▼▼

Minimálně 5 % sleva na další objednávky

DOPRAVA od 68,- 

▼Trička ve spoustě barev▼

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Pro lepší zážitek používáme cookies

Soubory cookie používáme k zajištění správné funkčnosti webu, vylepšení vašeho zážitku z návštěvy našeho webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat